پرونده های ملکی اشخاص مقیم در کشور

Immiex image

دعاوی ملکی بسته به نوع و موضوع آن می تواند جنبه حقوقی، کیفری و یا تلفیقی از هر دو  باشد.

دعاوی ملکی توسط ارتباط میان اموال غیر منقول و انسانهاست پدیدار می‌شوند. با توجه به نوع زمین و املاک و نوع کاربری آن ها، قوانین متفاوتی در رابطه با آنها وجود دارد.

میان دعاوی ملکی موضوعات بسیاری یافت می شود همانند: دعاویی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهدات، الزام به اخذ پایان کار، خلع ید ، تقسیم و افراز املاک مشاعی و همچنین دعاوی کیفری مانند: انتقال یا فروش مال غیر،جعل سند، تصرف عدوانی و کلاهبرداری و ممانعت از حق، که همه این موضوعات روند قانونی و حقوقی جداگانه ای دارند.

پرونده هایی که به املاک و اراضی مربوط می شوند پرونده هایی حساس و تخصصی هستند و در مسیر پیگیری پرونده این تجربه و دانش و آگاهی به قوانین وکیل ملکی است که می تواند سرنوشت ساز باشد.