پرونده های قضایی در خارج از کشور

Immiex image

مأمورین کنسولی به دو روش می‌توانند نسبت به ابلاغ اوراق به مخاطب اقدام نمایند.
1- چنانچه ابلاغ به صورت حضوری در محل نمایندگی انجام پذیرد، لازم است مخاطب عبارت: “نسخه اول را دریافت نمودم.” بر روی نسخه دوم ابلاغ نوشته و امضاء نماید. سپس مأمور کنسولی بر روی نسخه دوم عبارت: “نسخه اول در تاریخ … به مخاطب ابلاغ گردید.” را درج و نام و نام خانوادگی و سمت خود را نیز در ذیل نسخه دوم درج و امضاء نموده و به مرکز ارسال می‌نماید.
2- چنانچه ابلاغ از طریق پست به نشانی مخاطب انجام شود لازم است پس از ارسال نسخه اول اوراق قضائی از طریق پست سفارشی جهت مخاطب، نسبت به درج مهر مربوطه، ذیل نسخه دوم اوراق اقدام و پس از تکمیل توسط مأمور کنسولی و امضاء و مهر آن نسبت به ارسال آن به همراه اصل قبض پست سفارشی به مرکز اقدام نمایند.

نکته 1: چنانچه به هر دلیل امکان ابلاغ اوراق قضائی در نمایندگی میسر نگردد و یا پست نسخه اول را اعاده نماید مأمور کنسولی ضمن قید علت عدم ابلاغ در نسخه مذکور پس از امضاء و مهر و درج تاریخ، اصل اوراق را به همراه پاکت برگشتی پیرو نامه قبلی به مرکز اعاده نمایند.
نکته 2: چنانچه مخاطب تبعه کشور متوقف فیه و یا شرکت های خارجی باشد، نسخه اول اوراق قضائی به همراه یادداشتی به وزارت خارجه محل ارسال و نسخه دوم پس از درج مهر ابلاغ و با ذکر عبارت: “نسخه اول طی یادداشت شماره . . . مورخ . . . جهت ابلاغ به وزارت خارجه محل ارسال گردید.” توسط مأمور کنسولی امضا و مهر گردیده به همراه تصویر یادداشت ارسالی به مرکز اعاده می شود.
نکته 3: چنانچه اوراق قضائی مستقیماً از سوی مرجع قضائی صادرکننده و یا ادارات غیر ذی ربط داخلی به نمایندگی ارسال شود، قبل از هر اقدام مراتب با اداره سجلات و احوال شخصیه هماهنگ گردد.
نکته 4: با توجه به اهمیت ابلاغ اوراق قضائی، مأمورین کنسولی به محض وصول اوراق قضائی در اسرع وقت نسبت به ابلاغ آن به مخاطب اقدام نمایند.