ثبت موقت اختراع در کشور ارمنستان

Immiex image

ثبت موقت اختراع در کشور ارمنستان یکی از ابزارهای پر کاربرد به منظور دریافت حق تقدم برای یک اختراع است. ثبت موقت (Provisional Patent) یک روش کم هزینه است که به مدت حداکثر سه ماه به متقاضی آن فرصت می‌دهد که با حق تقدم دریافت شده توسط ثبت موقت، نسبت به ثبت دائم اختراع اقدام نماید.

ویژگی‌های اصلی ثبت اختراع موقت

کم هزینه بودن نسبت به ثبت دائم

سرعت بالا در ثبت

آرشیوی بودن ثبت و عدم انتشار اطلاعات ثبت شده

گرفتن تاریخ حق تقدم و امکان استناد به آن در زمان ثبت اختراع دائم در ارمنستان یا ثبت تقاضانامه‌ی PCT

عدم از بین رفتن امکان ثبت اختراع در صورت اتمام مدت یکساله درصورتی که افشایی از طرف مخترع صورت نگرفته باشد یا متقاضی دیگری برای آن ثبت آن اقدام نکرده باشد

عدم نیاز به نوشتن ادعا در زمان ثبت تقاضانامه ثبت موقت