ترجمه رسمی مدارک

 

هر فرد، برای فعالیت‌هایی که با خارج از کشور در ارتباط است، نیاز به معرفی هویت خود به آن سازمان یا نهادی که در خارج از کشور قرار است وی را بشناسد، دارد. این امر مهم نیازمند این است که فرد مدارک هویتی خود را برای آن‌ها ارسال کرده و نهاد مربوطه را در جریان روند شغلی و زندگی خود در حوزه‌ی مربوطه، قرار دهد. به عنوان مثال شما قصد ادامه‌ی تحصیل در کشور دیگری را داشته و با دانشگاهی در حال مکاتبه جهت معرفی خود هستید. دانشگاه مورد نظر از شما مدارکی می‌خواهد که هویت شخصی و تحصیلی شما را نشان دهد. این احراز هویت امری قانونی و حقوقی می‌باشد که نیازمند ترجمه رسمی مدارک است. به بیان دیگر یکی از مهم‌ترین خدماتی که در حوزه ترجمه قرار می‌گیرد، ترجمه رسمی است. همچنین اینگونه می‌توان بیان کرد که بسیاری از سازمان‌ها، شرکت‌ها و دانشگاهیان برای انجام فعالیت‌های خود که نیاز به ارتباط با خارج از کشور است نیاز به ترجمه رسمی اسناد و مدارک خود دارند.

Immiex image
ما با همراهی مترجمان رسمی قوه قضاییه و دارالترجمه رسمی و با مجوز از قوه قضاییه آماده‌ی ارائه خدمات ترجمه رسمی در سراسر ایران هستیم.